alphanum-sort - Alphanumeric sorting algorithm
发布于 3 个月前 作者 9527 201 次浏览 来自 前端开源库

alphanum-sort

Alphanumeric sorting algorithm

Install

With npm do:

npm i alphanum-sort -S

Example

var sort = require('alphanum-sort');

var result = sort(['item20', 'item19', 'item1', 'item10', 'item2']);
// ['item1', 'item2', 'item10', 'item19', 'item20']

API

alphanumSort(array, options)

options

insensitive

Type: Boolean Default: false

Compares items case insensitively

sign

Type: Boolean Default: false

Allows + and - characters before numbers

License

MIT © Bogdan Chadkin

回到顶部